Parker Family Tree

Brennand Family Members
Name Details
Elizabeth Brennand b. 1697    
d. 1741    
John Brennand b. 1749   Broadhead, Slaidburn, Yorkshire 
John Brennand b. 1777   Greenwood, Slaidburn, Yorkshire 
c. 1777   Greenwood, Slaidburn, Yorkshire on 20th January 1777 
d. 1802   Phynis by Stocks Reservoir 
Margaret Brennand b. 1782   Champion, Slaidburn, Yorkshire 
c. 1782   Champion, Slaidburn, Yorkshire on 16th November 1782 
d. 1791    
Millicent Brennand b. 1787   Champion, Slaidburn, Yorkshire 
c. 1787   Champion, Slaidburn, Yorkshire on 18th May 1787 
Thomas Brennand b. 1775   Westmoorhead, Slaidburn, Yorkshire 
c. 1775   Westmoorhead, Slaidburn, Yorkshire on 13th October 1775 
d. 1777   Westmoorhead, Slaidburn, Yorkshire 
Thomas Brennand b. 1779   Stephenmoor, Slaidburn, Yorkshire 
c. 1779   Stephenmoor, Slaidburn, Yorkshire on 5th March 1779